Què ès GESTUR BALEAR

Gestió Urbanística de Balears S.A., constituïda a l'octubre de 1980, és una Societat Mercantil amb majoria de capital públic, adscrita a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge de el Govern Balear.

Desde la seva constitució GESTUR BALEAR ha estat a disposició d'Ajuntaments, altres Administracions i particulars per a treballs urbanístics de tot tipus, especialment pel que concerneix la transformació de sòl no desenvolupat en sòl urbà de tota índole, abastant tota la gestió integral per a aconseguir aquest objectiu , desde l'adaptació del planejament general fins a l'execució finalista de les obres, comptant amb mitjans propis o realitzant convenis amb els afectats.

La nostra experiència ens permet el desenvolupament integral de les nostres actuacions amb uns costos molt ajustats i amb un seguiment de tot el procés molt detallat, el que a la llarga es tradueix en un major rendiment dels recursos emprats.

Tot l'anterior ens permet posar a disposició del mercat a Manacor, Petra, Llucmajor, Artà i Felanitx un total de 28.000 m2 de solars aptes per a edificar, majoritàriament d'ús industrial i de serveis, a un preu molt ajustat.

Objecte Social:

Constitueix l'objecte de GESTUR BALEAR la realització dins de les Illes Balears dels fins següents:

 1. Estudis urbanístics, incloent-hi la redacció de plans d'ordenació i projectes d'urbanització i la iniciativa per a la seva tramitació i aprovació.
 2. Activitat urbanitzadora, que pot arribar tant a la promoció de la preparació del sòl i renovació o remodelació urbana com a la de realització d'obres d'infraestructura urbana i dotació de serveis, per a l'execució dels plans d'ordenació.
 3. Gestió i explotació d'obres i serveis resultants de la urbanització en cas d'obtenir la concessió o concloure el conveni corresponent, d'acord amb les normes aplicables en cada cas.
 4. Qualsevol altra activitat relacionada amb les expressades en els apartats anteriors, fins i tot la construcció, arrendament i alienació de naus i locals industrials o comercials.
 5. La participació en negocis, societats i empreses amb els fins recollits en els apartats anteriors.

Actualment els accionistes són els següents:

Participació
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS49,33 %
CONSELL DE MALLORCA18,66 %
CAIXABANK20,00 %
SEPES5,33 %
CONSELL DE MENORCA3,34 %
CONSELL DE IBIZA3,34 %

Composició de el Consell d'Administració

 • PRESIDENTA:

  Sra. Marta Vidal Crespo
  Consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat

 • VICEPRESIDENT I CONSELLER DELEGAT:

  Sr. Jose Francisco Reynés Sancho
  Director General d’Habitatge i Arquitectura

 • CONSELLERS:

  Sr. Antonio Gómez Pérez
  assessor parlamentari

  Sra. Mª Lorena del Valle Alonso
  Director General de Mobilitat

  Sra. Laura Colom Segui
  Directora General de Territori i Paisatge

  Sra. Catalina Ferrer i Bover
  Secretària General Conselleria
  d’Habitatge, Territori i Mobilitat

  Sr. Francisco José González Ramiro
  S.E.P.E.S. (Entitat pública empresarial sòl)

  Sr. Fernando Rubio Aguiló
  Conseller Executiu Territori, Mobilitat i Infraestructures
  Consell de Mallorca

  Sra. María José Frau Marí
  Directora Insular d’Urbanisme i Planejament
  Consell de Mallorca

  Sr. Mariano Juan Colomar
  Vicepresident primer i conseller executiu
  Departament de Gestió del Territori, infraestructures i
  Lluita contra l’Intrusisme
  Consell Insular d’Eivissa

  Sra. Núria Torrent Pallicer
  Consellera del Departament
  d’Ordenació Territorial i Turística
  Consell de Menorca

  CAIXABANK
  (actualment no té nomenat representant)

 • SECRETARI:

  Sr. Juan Ignacio Ribas Sevilla

Què ha fet GESTUR BALEAR, principals actuacions:

POLÍGON INDUSTRIAL MANACORGESTIÓ INTEGRADA (Adequació normativa, Pla Parcial, Projecte d'Urbanització
i D.O., Projecte de Compensació/Reparcel·lació, Gestió Urbanística)
POLÍGON INDUSTRIAL D’ INCA
POLÍGON INDUSTRIAL DE SON COLOM -FELANITX-
ÀREA DE SERVEI DE PETRA
PARC EMPRESARIAL D’ARTÀ
POLÍGON INDUSTRIAL DE SON NOGUERA -LLUCMAJOR-
POLÍGON INDUSTRIAL DE SON FOSQUET -LLUCMAJOR- en tramitació
SUP SON GIBERT -PALMA- IBAVI
UA3 ES TOMARINAR -SANTANYÍ-Projecte de Reparcel·lació
POLÍGON DE SON RULLAN -SOLLER-Pla Parcial
POLÍGON INDUSTRIAL DE POLLENÇAPla Parcial
PARC BITNormativa urbanística, Assessorament Master Pla, Vials accés, Projecte de Compensació
SES ROTGETES DE CANET -ESPORLES-Pla Especial, Projecte i D.O. Dotació de Serveis, Reparcel·lació
POLÍGON INDUSTRIAL S'OLIVÓ -SANTANY-Pla Parcial
POLÍGON INDUSTRIAL CAS TRÒ -SA POBLA-Pla Parcial y Projecte de Reparcel·lació
NN.SS. ZONES PROTEGIDES DE MALLORCANormes Subsidiàries
URBANIZACION XARC -EIVISSA-Projecte de Compensació

Actuacions que pot gestionar GESTUR BALEAR

 • Redacció de Bases i Estatuts de Juntes de Compensació, promoció de la seva creació i posterior gestió.
 • Redacció, execució i tramitació del Pla Parcial del polígon o sector corresponent.
 • Redacció i tramitació dels Estudis de Detall necessaris.
 • Redacció i tramitació del Projecte d'Urbanització.
 • Projectes i execució de delimitacions que fossin necessaris.
 • Redacció de Projectes de valorització i indemnitzacions per enderrocament de construccions, destrucció de plantacions, obres, instal·lacions, drets, etc.
 • Aixecament de plànols topogràfics i parcel·laris.
 • Contractació de les obres d'infraestructura de la urbanització.
 • Direcció Facultativa de les mateixes.
 • Gestió administrativa i econòmica corresponent a l'adjudicació, inspecció i lliurament de les obres de la urbanització.
 • Gestió davant les respectives companyies subministradores d'energia, aigua, telèfon, etc.
 • Gestió i tramitació davant els organismes oficials i corporacions locals de les actuacions derivades de l'activitat urbanitzadora.
 • Aportació de capital de maniobra a interès prefixat que serveixi de pont fins al finançament definitiu.
 • Tramitació de crèdits en entitats de finançament.
 • Redacció i tramitació de projectes de reparcel·lació i pla parcial corresponent.
 • Gestió davant el registre de la Propietat, prèvia o posterior a l'acord reparcel·latori.
 • Col·laboració en la constitució i assessorament de l'associació administrativa de propietaris que es constitueixi com "Entitat Urbanística Col·laboradora".
 • Gestió relativa a la total tramitació del complex expedient de reparcel·lació.

Política d'empresa

GESTUR BALEAR ve mantenint una política de gestió patrimonial que li ha permès autofinançar-se des de la seva creació, el que l'obliga a estudiar rigorosament la viabilitat econòmica i financera de les seves actuacions, sense oblidar la seva funció social.

Contacte

Per a qualsevol informació relativa als nostres serveis i als preus dels nostres solars i parcel·les no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres, a través de la nostra adreça de correu electrònic info@gesturbalear.com, telèfon 971 177730 o personalment a les nostres oficines de Palma, situades a l'Avinguda Alexandre Rosselló 13 B pis 1r (07002)